Szerzőknek | Archívum | Keresés
Felhasználónév    Jelszó     
A folyóiratról
Sajtóvisszhang
Szerkesztők
Aktuális szám
Hallgatói különszám
Impresszum
Megrendelés
Értesítést kérek

Szerkesztőink

Csink Lóránt (1980) 2003-ban szerez diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanott 2008-ban PhD-fokozatot a hatalommegosztás és az államfőelnök jogállása tárgykörben írt disszertációjával. 2003-2011 között a Károli Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének oktatója. 2005-ben az Országgyűlés tanácsadója, 2005 szeptemberétől 2006 februárjáig a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetőjének a titkára. 2006 márciusától az Alkotmánybíróság munkatársa majd tanácsadója. 2010 júliusától decemberig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője. 2011-ben az adatvédelmi biztos munkatársa. 2012 májusától az alapvető jogok biztosának munkatársaként dolgozik, jelenleg osztályvezetőként. 2011. január 1-je óta tanít alkotmányjogot és összehasonlító alkotmányjogot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, jelenleg egyetemi docensként. Közel 80 magyar és angol nyelvű mű szerzője, melyek között négy kismonográfia [Az államfő jogállása Európában és Magyarországon (Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008.), Egy alkotmány margójára (Gondolat, Budapest, 2012, társszerző: Fröhlich Johanna), Variációk a szabályozásra (MTMI, Budapest, 2012, társszerző: Mayer Annamária), Mozaikok a hatalommegosztáshoz (Pázmány Press, Budapest, 2014)] is szerepel. Közreműködött egyetemi tankönyv szerkesztésében (Bevezetés az alkotmányjogba. HVG Orac, Budapest, 2012) és az európai alkotmányokat bemutató kötet készítésében (Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Complex, Budapest, 2006). A Kodifikáció szaklap szerkesztőbizottságának tagja, a Iustum Aequum Salutare szerkesztője. E-mail: csink.lorant_kukac_jak.ppke.hu

Jakab András (1978) 2001-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát, 2005-ben a Heidelbergi Egyetemen LLM fokozatot, 2007-ben a Miskolci Egyetemen PhD fokozatot szerez, 2012-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen habilitál. 2001–2003 között a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít egyetemi tanársegédként közigazgatási jogot. 2003–2004 között a heidelbergi Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tudományos munkatársaként (wissenschaftlicher Mitarbeiter) összehasonlító alkotmányjoggal foglalkozik. Ezt követően a Nottingham Trent Egyetem (2004–2006) és a Liverpooli Egyetem (2006–2008) oktatója (Lecturer in Law), EU-jogot és (brit) alkotmányjogot, illetve jogelméletet, jogi érveléstechnikát és módszertant tanít. 2008 és 2010 között a spanyol miniszterelnöki hivatal kutatóintézetének (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid) tudományos munkatársa (investigador contratado M. García-Pelayo). 2010 és 2011 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, 2011 óta a Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht kutatócsoport-vezetője alkotmányjogi érveléstechnika témában. 2013 januárja óta az MTA TK Jogtudományi Intézetének igazgatója. Kilenc nyelven több mint százharminc publikáció szerzője jogelmélet, EU-jog, és magyar, illetve összehasonlító alkotmányjog témában. Monográfiái: A magyar jogrendszer szerkezete(Budapest, Pécs: Dialóg Campus 2007); A jogszabálytan főbb kérdéseiről (Budapest: Unió 2003). Fontosabb szerkesztett munkák: Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég 2009); The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985–2005 (The Hague e.a.: Kluwer Law International 2007, társszerkesztők: Allan F. Tatham és Takács Péter); A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005 (Budapest: Gondolat – ELTE ÁJK 2007) I-II. kötet (társszerkesztő: Takács Péter). A Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) és a Society of Legal Scholars (U.K.) tagja, az Állam- és Jogtudomány főszerkesztője, az MTA köztestületi tagja. E-mail: ajakab_kukac_jak.ppke.hu.

Kirs Eszter (1979) 2003-ban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerez jogász diplomát. 2009-ban szerez PhD-fokozatot. 2003 októberétől dolgozik a ME ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén, jelenleg tanszékvezető egyetemi docensként. 2007-ben a hágai székhelyű Hague Academy of International Law, 2008-2009-ben a Grotius Center for International Legal Studies kutatóprogramjainak résztvevője. 2009-2010-ben a Columbia Egyetemen kutat Fulbright-ösztöndíjasként, és az International Center for Transitional Justice civil szervezetnek dolgozik. 2010 és 2012 között az ENSZ ex-jugoszláv nemzetközi büntetőtörvényszékén dolgozik a védelem képviseletének. 2012-ben részt vesz a Magyar Helsinki Bizottság egyenlő bánásmódot vizsgáló kutatásában, 2013-ban a szervezet alkalmazásába áll, 2012-től szervezője az Emberi jogi road show-nak. Több mint ötven – magyar és angol nyelvű – publikáció szerzője, melyek többnyire a nemzetközi büntetőjog és az átmeneti igazságszolgáltatás témakörében születtek. Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában (Miskolc: Bíbor Kiadó 2012) című monográfiájával elnyerte a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet. A Somló Bódog Jogelméleti Társaságnak, a Magyar Fulbright Egyesület Vezetőségének, valamint a Miskolci Jogi Szemle szerkesztőbizottságának tagja. E-mail: kirs.eszter_kukac_gmail.com.

Kovács András György (1973) 1998-ban az ELTE-n jogi diplomát, 2008-ban a Corvinus Egyetemen jogász-közgazdász diplomát, 2009-ben ELTE-n PhD fokozatot szerez. 2015-ben habilitált szintén az ELTE-n. 1998-2009 között az ELTE-n tanít megbízott előadóként közigazgatási jogot. 2010-2015 között a Kodolányi János Főiskolán főiskolai docensként, majd főiskolai tanárként (2011) tanított közjogot, EU jogot, nemzetközi jogot. 2016-tól az ELTE ÁJK egyetemi docenseként tanít közigazgatási jogot, versenyjogot. 1998-2001 között a PKKB-n fogalmazó büntető és polgári ügyszakokban, 2002-2003 között titkár a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiumában, majd 2003-2009 között bíróként ítélkezik elsősorban adójogi, versenyjogi, szabályozott piacokkal összefüggő és közbeszerzési tárgyú ügyekben. 2006-2007 között elnöki bíró, 2008-2009 között a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiumvezető-helyettese. 2009 szeptembere óta legfelsőbb bírósági bíró. 2012 októbere óta a Kúria tanácselnök bírája, európai jogi szaktanácsadó és a közigazgatási ügyszakos szaktanácsadók koordinátora, a közigazgatási elvi közzétételi tanács tagja, másodfokú szolgálati bíróság tagja. Több mint félszáz magyar és angol nyelvű tanulmány, szakcikk, könyvrészlet, kézikönyv és kommentárok szerzője, társszerzője. Monográfiája: Piacszabályozás és jogorvoslat” (2012. HVG ORAC). 2011 óta az „Infokommunikáció és jog” című folyóirat tudományos tanácsadó bizottságának, a  „Jogesetek Magyarázata” folyóirat szerkesztő bizottságának, 2012 óta a Versenytükör versenyjogi szaklap szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA köztestületének, a PPKE Versenyjogi Kutatóközpontjának és a Közigazgatási Bírák Egyesületének tagja. E-mail: kovacsandras@kuria.birosag.hu

Menyhárd Attila (1968) 1993-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát, 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen PhD fokozatot, 2007-ben pedig habilitált doktori címet szerez. 1997-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén dolgozik, jelenleg tanszékvezető egyetemi docensi beosztásban. 2000 óta több mint negyven nemzetközi és hazai konferencián vett részt és több mint nyolcvan publikációja jelent meg hazai és nemzetközi kötetekben és szakmai folyóiratokban, magyar, angol és német nyelven. Monográfiái: A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége [Szladits Szeminárium kiadványai 1.] (Budapest: ELTE ÁJK 2000), A jóerkölcsbe ütköző szerződések (Budapest: Gondolat Könyvkiadó 2004.), Dologi jog (Budapest: Osiris Kiadó 2007), Kereskedelmi jog (Budapest: HvgOrac 2008, Bárdos Péterrel közösen). 2003-tól 2007-ig az IRM-től kapott felkérés alapján, a dologi jogi és a használati kötelmekről szóló részért felelős közreműködőként részt vett az Új Polgári Törvénykönyv jogalkotási előkészítő és törvényszerkesztési munkálataiban. 2007-től 2009-ig az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa „Az emberi jogok érvényesülése a polgári jogi jogviszonyokban” c. kutatással. Az ELTE ÁJK által kiadott Kari Acta szerkesztőbizottságának tagja, a Német-Magyar Jogászegyesület tagja, a Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht e.V. tagja, az MTA Köztestületének tagja, MAB szakértő, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság listás választottbírója, az MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja és a bécsi European Centre of Tort and Insurance Law partnere. E-mail: menyhard_kukac_ajk.elte.hu.

Szabó Miklós (1951) 1975-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi, 1985-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karon oktatási szociológusi diplomát, 1989-ben állam- és jogtudományi kandidátusi, 1997-ben PhD fokozatot szerez, valamint habilitál. Előbb a Debreceni Városi-Járási Ügyészségen fogalmazó (1975-78), majd ugyanitt ügyész (1978-81). 1981 óta dolgozik az Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1997 óta a Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanáraként; 2004-től 2012-ig a Kar dékánja. Három nyelven mintegy száznegyven publikációja jelent meg jogelmélet, jogfilozófia, politikaelmélet, politikai szociológia, jogdogmatika és jogi érveléstan témákban. Fontosabb munkák: A jogdogmatika előkérdéseiről (Miskolc: Bíbor Kiadó 1996); Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára (Miskolc: Bíbor Kiadó 2001); Ars iuris. A jogdogmatika alapjai (Miskolc: Bíbor Kiadó 2005); Jogdogmatika és jogelmélet [szerkesztőként] (Miskolc: Bíbor Kiadó 2007). A Miskolci Akadémiai Bizottság Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottságának elnöke, a Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja. E-mail: jogszami_kukac_gold.uni-miskolc.hu.

Szomora Zsolt (1980) 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerez jogász diplomát, ugyanebben az évben a szegedi jogi kar és a potsdami jogi kar közös német gazdasági jogi képzésén is végez, 2008-ban szerez PhD-fokozatot. 2003 szeptemberétől dolgozik az SZTE ÁJK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén, jelenleg egyetemi docensként. 2010-ben az Osnabrücki Egyetemen Humboldt-ösztöndíjas. Közel hetven – részben német és angol nyelvű – publikációja jelent meg, köztük kommentár, tankönyvfejezetek és egyetemi feladatgyűjtemények. Írásai elsősorban az anyagi büntetőjoggal, büntetőjog-dogmatikai kérdésekkel foglalkoznak. Monográfiái: A nemi bűncselekmények alapkérdései (Budapest: Rejtjel 2009); Criminal Law in Hungary  (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010; társszerző: Karsai Krisztina). Társszerkesztője a Freiheit-Sicherheit-(Strafrecht). Beiträge eines Humboldt-Kollegs  (Osnabrück: V&R Unipress 2011) című kötetnek. A Magyar Büntetőjogi Társaság és a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság tagja. 2011-től a szegedi jogi kar által kiadott FORVM. Acta Juridica et Politica című kiadvány szerkesztőbizottságának tagja. Junior Prima díjas. E-mail: szomora.zs_kukac_juris.u-szeged.hu; szomora.zsolt_kukac_gmail.com.

Tóth Mihály (1951) 1975-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Több mint húsz évig ügyészként dolgozott, közben az ELTE-n, majd Pécsett és a PPKE-n büntetőjogot és büntető eljárásjogot tanított. 1989-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2009-ben megvédte akadémiai doktori disszertációját Gazdasági bűnözés és bűncselekmények a rendszerváltozás éveiben címmel. 1998-tól két évig az IM helyettes államtitkáraként a büntetőjogi területet felügyelte. Tíz éve professzor, a Pécsi Tudományegyetem Büntetőjogi Tanszékét vezeti. Közel kétszáz írása jelent meg, köztük tankönyvek, monográfiák és jegyzetek részben német és angol nyelven. Kutatási területe főként a gazdasági büntetőjog újabb jelenségei és a büntető eljárás emberi jogi aspektusai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének munkatársa, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, a Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának elnöke, több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. E-mail: tmihaly_kukac_ajk.pte.hu; toth_mihaly_kukac_hotmail.com.

Varju  Márton (1977) 2002-ben a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szerez jogi diplomát, 2008-ban szerez PhD fokozatot a nagy-britanniai University of Hull jogi karán. 2002-től a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar oktatója, egyetemi docens. 2005 és 2008, valamint 2010 és 2013 között University of Hull oktatója. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Lendület-HPOPs kutatócsoport vezetője. 2008 óta a Central European University Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) kutatója, amelynek keretében három EU 7. Keretprogram által finanszírozott kutatási projektben vett részt (REMEDiE, NERRI, EUCellLEx). 2011-től az Universität Osnabrück ELSI FFA-program vendégoktatója. A University of Westminster külső vizsgáztatója. A University of Hull Institute of European Public Law tagja és a European Public Law Journal magyar rapporteurje. Fontosabb munkája:European Union Human Rights Law: the dynamics of interpretation and context (Edward Elgar, 2014). Fontosabb szerkesztett munkája (Várnay Ernővel közösen): The Law of the European Union in Hungary: institutions, processes and the law (HVG-ORAC, 2014). Email: varju.marton@tk.mta.hu és varju.marton.dr@gmail.com.